Nawigacja

 • Przerwa świąteczna.

  Informacja

  Przerwa świąteczna

  17 – 22 kwietnia 2014 r.

 • Mistrzostwa Mokotowa w Pływaniu Dziewcząt

  04.04.2014

 • Sprawdzian dla uczniów z szóstych klas.

  01.04.2014

   

   

 • Przekaż 1 % podatku na rozwój Twojego dziecka. Wesprzyj szkołę, w której się uczy.

   

   

   

   

  Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice! Kochani Dziadkowie!

   Dzięki darowiźnie Rodziców jednego z uczniów oraz funduszom zebranym
  podczas świątecznego kiermaszu, w szkolnej pracowni udało się wymienić w tym roku wszystkie komputery, zakupić do nich oprogramowanie oraz nową drukarkę-skaner-kopiarkę.
  Cieszymy się niezmiernie, bo to znacząco podniesie jakość nauczania naszych dzieci.
  By w pełni wykorzystać możliwości nowego sprzętu, zbieramy teraz środki
  na nowe pomoce naukowe i inne multimedialne rozwiązania, które sprawią, że
  nasze dzieci uczyć się będą w nowoczesnych warunkach.

  Dlatego prosimy o wsparcie w ramach akcji Przekaż 1% podatku na szkołę Twojego Dziecka”.
  Zbieramy go, dzięki uprzejmości organizacji pożytku publicznego – Fundacji Rosa.
  Jak przekazać 1% podatku naszej szkole?
  Wystarczy podać w swoim zeznaniu podatkowym za 2013 r. następujące informacje:

  w rubryce nr 125  numer KRS Fundacji: 0000207472, 
   w rubryce nr 126  wpisać kwotę,         
   w rubryce nr 127 hasło: „Twoja Szkoła – SP 205 WARSZAWA”

  Ważne, by wszystkie te dane znalazły się w zeznaniu, bo tylko wtedy przeznaczona kwota trafi
  do naszej placówki. Można też skorzystać z programu PIT 2013/2014.

  (1% podatku mogą przekazać również osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na to, czy płacą podatek liniowy czy progresywny)

  Będziemy wdzięczni za każdy grosz.

  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 205 w Warszawie
  (kontakt: rr205_2013@googlegroups.com, nr konta 23 1320 1104 3037 2065 2000 0001)

 • Rozstrzygnięcie przetargu

  27.03.2014

   Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego dostawy, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 205 mieszczącego się przy ulicy Spartanskiej 4 w Warszawie.

  20140327130030_Rozstrzygniecie_przetargu.pdf

 • Przetarg

  17.03.2014

  Przetarg.pdf

   

 • Zimowisko szkolne 2014 - Zubrzyca Górna

 • Uwaga! Nowy plan lekcji od II semestru.

  26.02.2014

  Prosimy o zapoznanie sie ze zmianami w planie lekcji, który będzie obowiązywał od II semestru. 

  Nowy plan rusza od poniedziałku 3 III 2014 r. 

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane.

 • Szkolne kolonie letnie 28 VII - 8VIII 2014 r.

   

  Szanowni Państwo,

  od kilku lat organizujemy kolonie letnie i zimowiska dla dzieci z naszej szkoły. 

  Przekazujemy Państwu ofertę wyjazdu na kolonie letnie.

  Współpracujemy z biurem, które kieruje się przede wszystkim bezpieczeństwem i dobrem dzieci.

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą " letnia" ofertą

  Agnieszka Galas – 606 85 36 72

  Katarzyna Klimek – 602 52 22 62

  Kolonia na urokliwej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z wieloma atrakcjami, czyli bez nudy.

  Przytulny pensjonat „Zajazd Magda”na Szlaku Orlich Gniazd.

  28 lipca-8 sierpnia 2014 r.

   

   

   

   

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych w 2014 r :

   

  02.01.2014 r. - (czwartek)

  03.01.2014 r. - ( piątek )

  01.04.2014 r.  -  ( wtorek )     sprawdzian wiadomości klas szóstych

  02.05.2014 r.  - ( piątek )

  20.06.2014 r. - ( piątek )

 • Harmonogram VI klas

 • Sprawdzian dla uczniów klas VI

  odbędzie się 1 kwietnia 2014 r. o godzinie 9.00. W tym dniu uczniowie klas VI przychodzą do szkoły na godzinę 8.30. (Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-5 i 0)

 • Warsztat dla Rodziców

  25.03.2014

   

  Jesc lepiej zyc lepiej

  Bank Żywności SOS w Warszawie
  uprzejmie zaprasza Rodziców na bezpłatny warsztat
  zorganizowany w ramach projektu „Jeść Lepiej – Żyć Lepiej”.
  Tematy:
   Wielkość i regularność posiłków
   Potrzeba zjadania pierwszego i drugiego śniadania
   Warzywa i owoce w codziennym jadłospisie
   Wpływ diety na zdolności zapamiętywania i koncentracji
   Znaczenie płynów – dlaczego nie wszystkie są polecane
  Warsztat poprowadzą:
  Natalia Gregorowicz, Instytut Żywności i Żywienia, przepisy-dla-dzieci.pl
  Aleksandra Koper, Fundacja Banku Ochrony Środowiska, Koordynator Projektu "Sklepik-Reaktywacja"
  Miejsce Spotkania: SP 205
  Data: 29 marca 2013, sobota
  Godzina: 11.00 -13.00
  Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 27 marca
  na liście naprzeciw sekretariatu lub
  Dominika Sawczuk, 604 548 373, d.sawczuk@bzsos.pl

   

   

   

 • Regulamin rekrutacji dzieci do kl. I i do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 205

  19.03.2014

   

  Podstawa prawna:

   

       Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

  (Dz.U z 2014r. poz.7 ) oraz zasady rekrutacji do kl. I w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej opublikowane przez Biuro Edukacji w Warszawie.

   

  I. Rekrutacja do kl. I w szkołach podstawowych

   

  § 1

  W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:

  dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007),

  dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r),

  na wniosek rodziców dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r).

  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 205, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 205 – w tym spoza Warszawy ( obowiązuje złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły).
  • Szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

  § 2

  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu ,  wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców, składają go w Szkole Podstawowej nr 205, jeśli jest ona szkołą pierwszego wyboru.

  § 3

  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i składają – po podpisaniu przez oboje rodziców – w Szkole Podstawowej nr 205, jeśli jest ona szkołą pierwszego wyboru.

   

  § 4

   

  Informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

   

  § 5

  Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

  § 6

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty). 

  § 7

  Wypełniony wniosek/zgłoszenie:

  • Podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
  • Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym,
  • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
  • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
  • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  § 8

  Rodzice/prawni opiekunowie otrzymują ze szkoły potwierdzenie przyjęcia wniosku/zgłoszenia.

   

  § 9

  Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną

  § 10

  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

  • Przeprowadzenie porównywania ilości oferowanych przez szkołę miejsc z ilością kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.
  • Weryfikowanie informacji podanych w zgłoszeniu/ wniosku z informacjami w systemie informatycznym.
  • Ustalanie losowo kolejności kwalifikacji w przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników (z godnie z § 7 - cz. I).
  • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  • Weryfikacja pisemnego potwierdzenia woli zapisu do szkoły zgodnie z listą dzieci zakwalifikowanych do szkoły.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły opatrzoną datą jej upublicznienia, podpisaną przez członków komisji.
  • Ustalanie liczbę wolnych miejsc do dalszej rekrutacji.
  • Sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów kandydata.

  § 11

  Komisja z postępowania rekrutacyjnego sporządza protokół.

   

  II. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

   

  § 1

  Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 205 tworzone są zgodnie z planem organizacji oddziałów dla szkoły na dany rok szkolny sporządzonym przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów.

  § 2

  Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są:

  • W roku 2014/2015 dzieci sześcioletnie urodzone od 01.07.2008 do 31.12.2008, które mogą kontynuować edukację przedszkolną lub dzieci sześcioletnie, którym odroczono obowiązek szkolny
  • Dzieci pięcioletnie, jeśli tak zakłada plan WOiW w sprawie organizacji oddziałów szkoły.

  § 3

  Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego, zgodnie z kryteriami, zasadami i harmonogramem opublikowanymi w podstawach prawnych oraz przez Biuro Edukacji w Warszawie.

   

   

  § 4

  Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z godnie z § 2 - §8 cz. I

   

   

  III. Zasady ogólne

  § 1

   

  Postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:

  • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
  • data i godzina wydrukowania wniosku,
  • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
  • data i godzina zatwierdzenia wniosku

  nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

  § 2

  Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym lub kl. I, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające . W postępowaniu uzupełniającym obowiązują zasady cz i i II.

   

   

   

 • Szkolne Rekolekcje wielkopostne

  zaprowadzą dzieci do starożytnej Jerozolimy. W kolejne dni poznawać będziemy nowe miejsca i osoby z nimi związane. Wielki Tydzień w Jerozolimie.
  Plan dla dzieci jest następujący:
  • niedziela 16 III w kościele
   godz. 11.30 Eucharystia na rozpoczęcie
  • poniedziałek, wtorek i środa w szkole
   2 i 3 lekcja – klasy 0-III (pierwsza lekcja i późniejsze według planu)
   4 i 5 lekcja – klasy IV-VI (pierwsze lekcje wg planu)
  • środa 19 III w kościele
   godz. 16.30 spowiedź dzieci
   godz. 17.00 Eucharystia na zakończenie rekolekcji
 • Zebranie z rodzicami dzieci z przyszłych klas pierwszych

  odbędzie się 18 marca 2014 r. o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej nr 205 w Warszawie przy ulicy Spartańskiej 4.

 • Kuratoryjny Konkurs Matematyczny.

  Wśród nagrodzonych uczniów w Kuratoryjnym Konkursie Matematycznym w roku szkolnym 2013/2014 mamy zwycięzców z naszej szkoły: 

  1  laureata i finalistów.

  Serdeczne gratulacje. :)

 • Informacja dla klas : 6a, 6b i 6c

  Do 9 marca  uczniowie klas szóstych mogą wziąć udział w bezpłatnych testach przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty.  http://egzamer.pl/

 • Zabawa z symetrią.

  04.03.2014

   

  Zajęcia w klasie 1c.

 • Pracownia komputerowa.

   

   

  Nauczyciele testują nowe komputery w pracowni komputerowej. Serdecznie dziękujemy Darczyńcom. smiley

   

   

   

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
  02-637 Warszawa ul. Spartańska 4
 • 22 848-68-88

Galeria zdjęć